Stadgar

  

§1 Föreningen
Föreningens namn är Jönköpings Turfsällskap.
Föreningen har sitt säte i Jönköping
Föreningen är en ideell förening, öppen för alla. Föreningen är ansluten till Sverok.
Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för "location based gaming", särskilt Turf Outdoor Addiction i hela Jönköpings län, samt anordna återkommande Event för medlemmar och/ eller allmänheten.

Föreningen arbetar för likabehandling av alla individer, detta för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.


§2 Bli medlem
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.

Medlemmar måste betala en medlemsavgift á 100 kr varje år och den måste vara inbetald för att en person ska räknas som medlem. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning.
Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.


§3 Sluta vara medlem
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut. En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.
En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.


§4 Styrelsen
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort.
Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret. Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare.
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.


§5 Revisorer
Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Föreningen ska ha en revisor.
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.


§6 Valberedning
Föreningen kan ha en valberedning.
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.


§7 Årsmöte
Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.
Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

mötets öppnande
beslut om mötets giltighet
val av mötets ordförande
val av mötets sekreterare
val av minst en person att granska protokollet efter mötet styrelsens redovisning av förra årets verksamhet styrelsens redovisning av förra årets ekonomi revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
förslag från styrelse och medlemmar
beslut om årets verksamhetsplan
beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
val av årets styrelse
val av årets revisor
val av årets valberedare
Övriga frågor
mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet. 

§8 Omröstningar
Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.


§9 Ändra stadgarna
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte om förslag på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste majoriteten rösta för förändringen


§10 Nedläggning
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok. 

Jönköpings turfsällskap
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång